פסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח

תכנית הלימודים

ציון סופי לתואר שני יחושב כלהלן:

הציון הסופי במסלול א' מורכב כלהלן:

עבודת גמר מחקרית 40%

עבודות סמינריוניות 30%

שאר הקורסים 30%

הציון הסופי במסלול ב' מורכב כלהלן:

מבחן גמר 20%

עבודות סמינריוניות 35%

שאר הקורסים 45%

סה"כ  100%